LIIKUNTAKASVATUS LIIKUNTA- JA ILMAISUPÄIVÄKOTI ILMARISSA

Liikunta on jokaisen lapsen oikeus. Se on lapselle ominainen tapa toimia. Liikkuminen on myös erittäin tärkeää lapsen kasvun, kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Liikkuessaan lapsi ajattelee, kokee iloa ja ilmaisee tunteitaan. Liikunnan avulla lapsi tutustuu itseensä, toisiin ihmisiin sekä ympäristöönsä ja oppii samalla uusia asioita. Se tuo myös lapsen elämään vauhtia, elämyksiä, hikeä ja hengästymistä. 

Yhteiskunnalliset muutokset viime vuosikymmenten aikana ovat vähentäneet

lasten päivittäisen liikunnan määrää merkittävästi.  Runsas autoilu ja ruutuviihteen määrä ovat muuttaneet lasten ajankäyttöä siten, että ulkoleikkien sijaan lapsi viettääkin hyvin suuren osan ajasta sisällä istumassa. Aktiivisesta leikkivästä lapsesta on tullut sisällä paikallaan istuva pelaaja. Liikunnan painottaminen päiväkodin toiminnassa on erittäin tärkeää, sillä nykyisillä liikuntamäärillä lasten normaali fyysinen kasvu ja kehitys sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat vaarantuneet.

Sekä Hyvinkään että Liikunta- ja ilmaisupäiväkoti ILMARIN ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikkua. Päiväkodin piha ja läheisen Suomen Rautatiemuseon pihapiiri tarjoavat virikkeellisen liikuntaympäristön. Kävelymatkan päässä päiväkodista on muun muassa yleisurheilukenttä, luistelukenttä, hiihtoladut sekä useampi metsä- ja puistoalue. Pyrimmekin liikkumaan mahdollisimman paljon ulkona. Sisäliikuntaa on mahdollista harrastaa läheisen Ruotsalaisen koulun liikuntasalissa. Myös päiväkodin omat sisätilat mahdollistavat pienimuotoisten liikuntatuokioiden toteuttamisen. Päiväkodin lasten käytössä on lasten liikuntaan soveltuva perusvälineistö. Salivuorojen aikana saamme käyttää Ruotsalaisen koulun liikuntavälineistöä. Valmistamme liikuntavälineitä myös itse kierrätysmateriaaleista. Haluamme tämän ja ulkoliikuntapainotteisuuden avulla opettaa, että liikkumiseen ei tarvita hienoja välineitä ja tiloja, vaan liikunnan ilon kokeminen on mahdollista kaikille luovuuden ja omatoimisuuden avulla.

  Liikuntakasvatuksen tavoitteet

Liikunta- ja ilmaisupäiväkoti ILMARIN liikuntakasvatuksen päätavoite on sekä oppia liikkumaan että oppia liikunnan avulla. Liikuntakasvatuksen osatavoitteet liittyvät motorisiin ja fyysisiin, kognitiivisiin sekä sosioemotionaalisiin taitoihin.

Onnistuneen varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen tuloksena on aktiivinen, iloinen ja yritteliäs lapsi, joka hallitsee ja tuntee oman kehonsa sekä perusliikkeet. Lapsella on hyvä fyysinen kunto, minkä ansiosta hän selviää päivittäisistä askareista ja jaksaa nauttia vapaa-ajan harrastuksista sekä kokee itsensä terveeksi ja hyvinvoivaksi.

Monipuolisen liikuntakasvatuksen avulla lapsi oppii liikuntataitoja, tutustuu erilaisiin liikuntamuotoihin, kokee liikunnan iloa ja riemua sekä onnistumisen elämyksiä, minkä vaikutuksesta lapsesta tulee aktiivinen ja omaehtoinen elinikäinen liikkuja, jolla liikunta kuuluu olennaisesti arkeen.

Tavoitteena on, että lapsi oppii ymmärtämään, että liikunnassa tärkeää on osallistuminen, toisten hyväksyminen ja huomioiminen sekä yhteistyö. Liikuntaan ja muuhunkin elämään kuuluu olennaisesti reilun pelin henki ja hyvien tapojen noudattaminen. Kokemisen ja tekemisen kautta lapsi oppi myös kohtaamaan, käsittelemään ja ilmaisemaan erilaisia tunteita ja elämyksiä. Positiiviset kokemukset auttavat lasta hyvän itsetunnon rakentamisessa.

Jo Tahko Pihkala aikanaan totesi, ettei liikunta itsessään opeta hyvään eikä pahaan, mutta se on hyvä lusikka syöttää monenlaisia tietoja ja taitoja. Liikunta- ja ilmaisupäiväkoti ILMARISSA liikuntaa käytetään apuna varhaiskasvatuksen eri orientaatioissa - matemaattisessa, luonnontieteellisessä, historiallis-yhteiskunnallisessa, eettisessä ja esteettisessä orientaatiossa. 

Lisätietoja liikuntakasvatuksesta ILMARIN LiikuntaVasussa, johon on mahdollista tutustua päiväkodilla.

Lähteet:

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. 2005. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005: 17.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2009. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Oppaita 56.